Algemene Voorwaarden

Inleiding

De hiernavolgende voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst, aankoopbevestiging, factuur of ander document waaruit verbintenissen zouden kunnen blijken tussen Future of Events BV, Vijverhof 11, 9050 Gentbrugge, België (hierna genoemd “Future of Events”, “wij”, “ons” of “onze”) en een afnemer van een goed of dienst van Future of Events (hierna genoemd "klant") tenzij een daartoe ontworpen overeenkomst andere voorwaarden vooropstelt.

Een klant kan zowel een natuurlijke persoon (hierna genoemd "particuliere klant"), als een rechtspersoon zijn (hierna genoemd "professionele klant"). Deze voorwaarden gelden voor alle klanten, tenzij specifieke voorwaarden voor particuliere en/of professionele klanten worden vermeld. Indien de voorwaarden voor klanten tegenstrijdig zijn met de specifieke voorwaarden voor particuliere en/of professionele klanten, dan worden de voorwaarden voor klanten nietig verklaard. Een rechtspersoon kan zich nooit op de specifieke voorwaarden voor particuliere klanten beroepen en omgekeerd kan ook een natuurlijke persoon zich nooit op de specifieke voorwaarden voor professionele klanten beroepen.

Prijsopgaven en -offertes zijn vrijblijvend en worden gemaakt zonder verbintenis voor Future of Events, noch voor de klant. Bestellingen door de klant binden Future of Events niet en dienen steeds door een persoon, bevoegd om Future of Events te verbinden, schriftelijk of elektronisch te worden bevestigd. Door een beroep te doen op goederen en/of diensten van Future of Events en het accepteren van de bijhorende betalingsvordering, aanvaardt de klant de voorwaarden zoals hieronder vermeld.

Locatie

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke verbintenis tussen Future of Events en de klant ongeacht de geografische locatie waar de verbintenis tot stand is gekomen met inbegrip van (1) zowel vaste (bv. winkels), als tijdelijke verkooppunten (bv. evenementen) die door Future of Events uitgebaat worden (hierna genoemd "vestigingen") en (2) verbintenissen die digitaal tot stand zijn gekomen via het gebruik van future-of-events.be, habitat.events, bioskoop.events en alle bijhorende subdomeinen (hierna genoemd “websites”).

Documentatie

Met uitzondering van verkopen in een vestiging van Future of Events, wordt elke verkoop door Future of Events vastgelegd in een overeenkomst of aankoopbevestiging die via e-mail wordt verstuurd naar de klant waarna de bestelling wordt geaccepteerd en voorbereid. Alle documentatie en bijhorende communicatie gebeurt in de Nederlandse of Franse taal. Na levering van de goederen en/of diensten ontvangt elke professionele klant ook de bijhorende factuur. Indien een particuliere klant een factuur zou wensen, kan deze een factuur aanvragen door een e-mail te sturen naar invoicing@future-of-events.be.

De klant is verantwoordelijk voor de juistheid van alle verstrekte persoonlijke gegevens in deze documenten. Meer informatie over het wijzigen van persoonlijke gegevens en/of voorkeuren en de verwerking ervan door Future of Events, staat beschreven in het privacybeleid van Future of Events. Alle documenten worden elektronisch verstuurd, tenzij de klant uitdrukkelijk verzoekt om papieren versies van deze documenten te ontvangen en mits het betalen van een toeslag van 3,60 euro op de aankoop ter compensatie van de aanvullende verzend- en administratiekosten.

Levering

Goederen van Future of Events worden geleverd ofwel op het adres vermeld op de originele overeenkomst, aankoopbevestiging of factuur, ofwel in een vestiging van Future of Events, ofwel op een door de klant en Future of Events contractueel overeengekomen andere locatie. Elke levering van goederen door Future of Events gebeurt over de verharde openbare weg, op het gelijkvloers en op risico en kosten van de klant. Diensten van Future of Events worden geleverd ofwel digitaal, ofwel in een vestiging van Future of Events, ofwel op een door de klant en Future of Events contractueel overeengekomen andere locatie.

Bij elke levering van goederen en/of diensten door Future of Events worden een of meerdere data en tijdstippen overeengekomen tussen de klant en Future of Events (hierna genoemd "leveringstermijnen"). Deze leveringstermijnen betreffen echter altijd een inschatting door Future of Events en worden bijgevolg enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn onder geen enkele voorwaarde bindend. Vertraging in de levering kan nooit aanleiding geven tot enige schadevergoeding, weigering van de goederen en/of diensten of ontbinding van de overeenkomst tenzij de levering van de goederen en/of diensten niet verwezenlijkt werd binnen een jaar na aankoop.

Prijs

Prijzen zijn steeds inclusief BTW, taksen, rechten en bijkomende kosten, tenzij anders aangeduid en zijn uitgedrukt in euro. BTW en wisselkoersfluctuaties zijn integraal ten laste van de klant. De prijs die van toepassing is staat vermeld op de originele overeenkomst, aankoopbevestiging of factuur, met uitzondering van verkopen in een vestiging van Future of Events. In dit geval gelden de prijzen die geafficheerd zijn in de vestiging. Wanneer de klant een vermoeden heeft van een fout bij de betaling, dient de klant uiterlijk binnen zeven kalenderdagen na ontvangst van de goederen en/of diensten Future of Events op de hoogte te stellen via de klantenondersteuning.

Bij een overeenkomst met een professionele klant waarbij het moment van aankoop en het moment van levering meer dan drie maanden uiteen liggen, behoudt Future of Events zich het recht voor om de prijzen aan te passen aan de evolutie van vaste en/of variabele kosten (grondstoffen, lonen, energie, etc.) ten gevolge van een wijziging in de structuur ervan. In dit geval geldt de nieuwe prijs zoals vermeld op de factuur.

Klachten

De klant dient de geleverde goederen onmiddellijk te controleren op breuk, beschadiging en compleetheid of de geleverde diensten onmiddellijk te evalueren na ontvangst. Wanneer een vergissing wordt begaan door Future of Events met betrekking tot geleverde goederen (bv. een vergissing in hoeveelheid) of diensten (bv. niet-uitgevoerde taken) of wanneer een zichtbaar gebrek aan conformiteit met betrekking tot geleverde goederen wordt vastgesteld (zie ook garantie), dient de klant uiterlijk binnen zeven kalenderdagen na levering Future of Events op de hoogte te stellen via de klantenondersteuning.

Garantie

De garantie dekt enkel een verborgen gebrek aan conformiteit dat reeds bestond voor en/of tijdens de levering van de goederen. Bijgevolg zijn onder meer uitgesloten: defecten ontstaan door een onoordeelkundig gebruik, slecht onderhoud, incidenten na levering zoals waterschade, transportschade of brand of de vervanging van toebehoren die bij een normaal gebruik regelmatig moeten worden vervangen.

Deze garantievoorwaarden maken conform art. 1649bis tot en met 1649octies van het burgerlijk wetboek een onderscheid tussen particuliere en professionele klanten. Op aangekochte goederen geldt voor particuliere klanten de wettelijke waarborgtermijn van twee jaar, voor professionele klanten geldt een waarborgtermijn van één jaar. Indien het goed defect gaat binnen zes maanden na levering, wordt er verondersteld dat het verborgen gebrek bestond voor en/of tijdens de levering van de goederen, tenzij Future of Events het tegendeel kan bewijzen. Indien het defect van het goed meer dan zes maanden na levering wordt vastgesteld, dient de klant te bewijzen dat het verborgen gebrek bestond voor en/of tijdens de levering van de goederen. Wanneer een gebrek aan conformiteit met betrekking tot geleverde goederen wordt vastgesteld, dient de klant uiterlijk binnen twee maanden na het moment van vaststelling Future of Events op de hoogte te stellen via de klantenondersteuning.

Herstelling en vervanging

Wanneer bij de vaststelling van een verborgen gebrek aan conformiteit aan bovenstaande voorwaarden werd voldaan om de garantie op aangekochte goederen in te roepen, dient de klant de aangekochte goederen in de originele verpakking en op vertoon van de originele overeenkomst, aankoopbevestiging of factuur terug te bezorgen, persoonlijk of via een postdienst, in een vestiging van Future of Events uiterlijk binnen dertig kalenderdagen na de melding van het gebrek.

In dat geval zal de klant het recht hebben op een kosteloze herstelling of vervanging van de gebrekkige goederen. Enkel ingeval de herstelling of vervanging buitensporig of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, kan de klant een (gedeeltelijke) terugbetaling of ontbinding van de verkoop eisen.

Herroeping en annulering

Deze herroepings- en annuleringsvoorwaarden maken conform artikel VI.45, 11° van het wetboek van economisch recht en artikel VI.53,12° van het wetboek van economisch recht een onderscheid tussen enerzijds het herroepen van goederen (bv. merchandising en/of kledij) en anderzijds het annuleren van diensten die een bepaalde datum of periode van uitvoering voorzien (bv. toegangstickets voor een evenement). Om gebruik te maken van dit herroepings- en of annuleringsrecht dient de klant Future of Events op de hoogte te stellen via de klantenondersteuning.

Herroeping

Wanneer de klant een aangekocht goed wenst te herroepen zonder dat er sprake is van een verborgen gebrek aan conformiteit (bv. miskoop), beschikt de klant over een een periode van veertien kalenderdagen (hierna genoemd "herroepingstermijn") waarbinnen een overeenkomst kan worden ontbonden conform artikel VI.47 van het wetboek van economisch recht zonder opgave van reden. De herroepingstermijn begint na de dag waarop de klant of een door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om de herroepingstermijn na te leven, volstaat het om de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De klant is aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Beschadigde goederen die niet onder de garantievoorwaarden vallen, geopende en/of geschonden verpakkingen, goederen met een beperkte houdbaarheid, verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne, promotieartikelen, waardebonnen en op verzoek van de klant bewerkte, vervaardigde, op maat gemaakte en/of gepersonaliseerde bestellingen kunnen echter onder geen enkele voorwaarde herroepen worden en vallen bijgevolg niet onder deze herroepingsvoorwaarden.

De aangekochte goederen dienen in de originele verpakking en op vertoon van de originele overeenkomst, aankoopbevestiging of factuur terug bezorgd te worden, persoonlijk of via een postdienst, in een vestiging van Future of Events uiterlijk binnen veertien kalenderdagen na de dag waarop de klant besluit de overeenkomst te herroepen. De kosten die gemaakt worden om de goederen terug te zenden, zijn integraal ten laste van de klant. De klant is op tijd als de goederen terugstuurd werden voordat de termijn van veertien dagen is verstreken.

Annulering

Wanneer de klant een aangekochte dienst wenst te annuleren, wordt er bij de annuleringsvoorwaarden rekening gehouden met de datum waarop de klant de gewenste annulering meedeelt en het aantal resterende weken tot de voorziene datum of periode van uitvoering. Future of Events neemt hiermee een redelijke positie in om begrip te tonen naar de klant toe voor onverwachte, sociale en/of professionele verplichtingen die in strijd zouden zijn met data en/of tijdstippen die met Future of Events werden overeengekomen met betrekking tot het uitvoeren van diensten, maar is dit bij wet echter niet verplicht.

Diensten waarvan de voorziene uitvoering plaatsvindt binnen veertien kalenderdagen of waarvan de uitvoering al was gestart, kunnen onder geen enkele voorwaarde geannuleerd worden en vallen bijgevolg niet onder deze annuleringsvoorwaarden. De betalings- en verwerkingskosten (zie ook betaling en verwerking) die verbonden waren aan de aankoop kunnen onder geen enkele voorwaarde geannuleerd worden.

4 à 6 maanden voor uitvoering

Indien de dienst geannuleerd wordt minstens 20 weken voor de voorziene datum of periode van uitvoering, kan de klant een volledige terugbetaling ontvangen na aftrek van eventuele reeds gemaakte betalings- en verwerkingskosten.

2 à 4 maanden voor uitvoering

Indien de dienst geannuleerd wordt na 20, maar minstens 8 weken voor de voorziene datum of periode van uitvoering, kan de klant een terugbetaling ontvangen mits de terugbetaling volledig te aanvaarden door middel van een waardebon gelijkwaardig aan de prijs zoals vermeld op de originele overeenkomst, aankoopbevestiging of factuur na aftrek van eventuele reeds gemaakte betalings- en verwerkingskosten.

8 à 6 weken voor uitvoering

Indien de dienst geannuleerd wordt na 8, maar minstens 6 weken voor de voorziene datum of periode van uitvoering, kan de klant een terugbetaling ontvangen mits de terugbetaling volledig te aanvaarden door middel van een waardebon gelijkwaardig aan de prijs zoals vermeld op de originele overeenkomst, aankoopbevestiging of factuur en mits het afstaan van een schadevergoeding van 25,00 procent op de terugbetaling na aftrek van eventuele reeds gemaakte betalings- en verwerkingskosten.

6 à 4 weken voor uitvoering

Indien de dienst geannuleerd wordt na 6, maar minstens 4 weken voor de voorziene datum of periode van uitvoering, kan de klant een terugbetaling ontvangen mits de terugbetaling volledig te aanvaarden door middel van een waardebon gelijkwaardig aan de prijs zoals vermeld op de originele overeenkomst, aankoopbevestiging of factuur en mits het afstaan van een schadevergoeding van 50,00 procent op de terugbetaling na aftrek van eventuele reeds gemaakte betalings- en verwerkingskosten.

4 à 2 weken voor uitvoering

Indien de dienst geannuleerd wordt na 4, maar minstens 2 weken voor, de voorziene datum of periode van uitvoering, kan de klant een terugbetaling ontvangen mits de terugbetaling volledig te aanvaarden door middel van een waardebon gelijkwaardig aan de prijs zoals vermeld op de originele overeenkomst, aankoopbevestiging of factuur en mits het afstaan van een schadevergoeding van 75,00 procent op de terugbetaling na aftrek van eventuele reeds gemaakte betalings- en verwerkingskosten.

Betaling en verwerking

Betalingsvorderingen die voortvloeien uit aankopen die gebeuren via de websites van Future of Events worden door de klant betaald per mobiele overschrijving, Paypal, debet- of kredietkaart op het moment van aankoop. Alle kosten die gepaard gaan met de betaling van aankopen via de websites van Future of Events (1,40 procent van de aankoopwaarde vermeerderd met 0,25 euro per betaling) zijn integraal ten laste van de klant.

Andere betalingsvorderingen zijn steeds kostenloos betaalbaar in vestigingen van Future of Events per mobiele overschrijving tijdens de door Future of Events bepaalde openingsuren of per gewone overschrijving. Het is ook mogelijk betalingsvorderingen te vereffenen via Payconiq, debet- of kredietkaart. Alle kosten die gepaard gaan met betalingen via debet- of kredietkaart (2,50 procent van de aankoopwaarde per betaling) of via Payconiq (0,06 euro per betaling) zijn integraal ten laste van de klant.

Future of Events aanvaardt alleen betalingen van rekeningen binnen de Europese Unie (EU) en behoudt zich het recht voor om aanvullende betalingsmethoden niet te aanvaarden voor een specifieke bestelling en te verwijzen naar andere betaalmethodes. Deze betalings- en verwerkingsmodaliteiten zijn niet limitatief en kunnen worden uitgebreid volgens de behoeften van Future of Events. Alle kosten die gepaard gaan met de administratieve en logistieke verwerking van de bestelling zijn ook integraal ten laste van de klant (2,10 procent van de aankoopwaarde vermeerderd met 0,25 euro per bestelling na aftrek van de betalingskosten).

Terugbetalingen

Elke terugbetaling die gebeurt binnen het kader van deze algemene voorwaarden, zal automatisch gebeuren in euro en op de rekening die de klant heeft gebruikt voor de betaling. Voor betalingen per mobiele overschrijving, gewone overschrijving, debetkaart en Payconiq, zal de terugbetaling gebeuren op de bankrekening die gebruikt werd voor de betaling. Indien de klant via PayPal of kredietkaart heeft betaald, zal de terugbetaling gebeuren op de PayPal- of kredietkaartrekening van de klant. Indien de klant een waardebon heeft gebruikt voor de aankoop, zal het desbetreffend bedrag terug toegevoegd worden aan het saldo van de persoonlijke account van de klant op www.future-of-events.be, habitat.events, bioskoop.events.

In geval van herroeping behoudt Future of Events zich het recht voor te wachten met terugbetaling tot de goederen terug werden ontvangen of tot de klant heeft aangetoond dat de goederen werden teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. Elke terugbetaling gebeurt inclusief eventuele betalings- en verwerkingskosten (zie ook betaling en verwerking) met uitzondering van (1) eventuele extra kosten die door de klant gemaakt werden bij het kiezen van een andere wijze van levering dan de door ons aangeboden goedkoopste standard levering en (2) een terugbetaling die slechts op een deel van de bestelling (bv. bij aankoop meerdere stuks) van toepassing is en (3) het annuleren van diensten die een bepaalde datum of periode van uitvoering voorzien.

Klantenondersteuning

Het betwisten van de factuur, het versturen van een klacht, het inroepen van de garantie en/of het aanvragen van een herstelling, vervanging, herroeping, annulering en/of terugbetaling is pas geldig wanneer dit via een ondubbelzinnige verklaring schriftelijk wordt verzonden naar de maatschappelijke zetel (t.a.v. Future of Events, Vijverhof 11, 9050 Gentbrugge, België) of wanneer dit elektronisch wordt verzonden via e-mail naar support@future-of-events.be.

Betalingsachterstand

Alle betalingen dienen te gebeuren tegen de vervaldatum zoals aangeduid op de originele overeenkomst, aankoopbevestiging of factuur. Vanaf de vervaldatum is het door de klant verschuldigde bedrag direct opeisbaar. Niet-betaling of onvolledige betaling van het verschuldigde bedrag op de vervaldatum, betekent dat de klant de verbintenis tot betaling niet heeft nagekomen. Ingeval van niet-betaling of niet volledige betaling van het verschuldigde bedrag op de vervaldatum zijn per dag vertraging van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlinteresten verschuldigd aan wettelijke intrestvoet op het niet-betwiste totaalbedrag van de factuur, dit vanaf de vervaldatum van de factuur tot de integrale betaling.

Future of Events behoudt zich het recht voor om een forfaitaire vergoeding aan te rekenen per herinneringsschrijven wanneer de klant niet tijdig betaalt. De eerste ingebrekestelling gebeurt kosteloos en elektronisch via e-mail vanaf het verstrijken van de vervaldatum. Bij uitblijven van de integrale betaling, volgt een tweede schriftelijke ingebrekestelling waarvoor 5,00 euro herinneringskosten in rekening worden gebracht bovenop het verschuldigde bedrag vanaf tien dagen na de vervaldatum. Bij het aanhoudend uitblijven van de integrale betaling, volgt een derde aangetekende schriftelijke ingebrekestelling waarvoor 10,00 euro herinneringskosten in rekening worden gebracht vanaf dertig dagen na de vervaldatum, zijnde een totaal van 15,00 euro herinneringskosten bovenop het verschuldigde bedrag.

Wanneer na de derde ingebrekestelling niet werd overgegaan tot integrale betaling van het verschuldigde saldo, zal Future of Events de inning van de vordering toevertrouwen aan een incassobureau, waarbij een forfaitair schadebeding ten belope van 15,00 procent van de aankoopwaarde met een minimum van 50,00 euro verschuldigd zal zijn. Dit geldt als forfaitaire schadevergoeding voor de andere onkosten dan het renteverlies.

Bij gerechtelijke inning zijn alle kosten ten laste van de klant. Het uitgeven, dan wel aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten, brengt geen schuldvernieuwing met zich mee en vormt geen afwijking van deze verkoopsvoorwaarden. De niet-betaling op de vervaldag van een enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen, intresten en/of schadevergoedingen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

Eigendomsvoorbehoud

Geleverde goederen blijven eigendom van Future of Events tot volledige betaling van de factuur, kosten, intresten en schadevergoedingen. Bij gebrek aan betaling van de factuur op de vervaldag, mogen de reeds geleverde goederen door Future of Events worden teruggenomen, zonder dat deze terugname afbreuk doet aan enig recht tot invordering van de factuur, kosten, intresten en schadevergoedingen. Indien een professionele klant de aan Future of Events toebehorende goederen en/of diensten zelf verwerkt of verkoopt, worden de schuldvorderingen die hieruit voortkomen ook overgedragen aan Future of Events tot volledige betaling van de factuur, kosten, intresten en schadevergoedingen.

Overmacht

Future of Events behoudt zich het recht voor bestellingen op te schorten of te annuleren, zonder vergoeding, wanneer overmacht de normale uitvoering ervan in het gedrang brengt. De volgende situaties worden uitdrukkelijk beschouwd als geval van overmacht: ongeval, materiaalschade, staking, transporttekort, krachtige wind, zware regenval, onweer, storm, brand, overstroming, hittegolf, oproer, terrorisme, cyberaanval, oorlog, lock-down, epidemie, ofwel bij Future of Events ofwel bij één van de leveranciers en/of transporteurs, ongeacht de oorzaak hiervan. Deze opsomming is niet limitatief en kan worden uitgebreid met elke situatie die zich buiten de controle van Future of Events manifesteert en waardoor het nakomen van de verplichtingen van Future of Events onmogelijk wordt.

Toepasselijk recht

Op alle rechtsbetrekkingen tussen partijen is het Belgisch recht van toepassing, waarbij de territoriale bevoegdheden van de Rechtbanken worden bepaald door de maatschappelijke zetel van Future of Events.

Vragen / Feedback

Is er iets niets duidelijk? Of kunnen we iets aan deze pagina verbeteren? Stuur dan zeker jouw vraag of opmerkingen naar support@future-of-events.be.